Att söka bidrag

Att söka bidrag till barn och ungdomar

Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionsnedsättning som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.

Till barn och ungdomar beviljas 10 % av prisbasbeloppet för innevarande år. Det innebär maximalt bidrag på
5 250 kronor.

Bidrag ges till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller trivselskapande åtgärder. Bidrag utgår ej till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

Bidrag lämnas som regel högst 3 gånger till samma barn och ungdom.

Ansökan görs företrädesvis digitalt och endast undantagsvis per post.
Länk till Stiftelsens ansökningssystem. 

Ansökningsperioden är 1 januari til och med 10 mars. Ansökningsperioden stängs kl. 23:59 den 10 mars.

Länk till bilaga digital ansökan.

För att ansökan ska kunna behandlas måste den ifyllda bilagan bifogas och aktuellt intyg från läkare, sjuksköterska eller kurator skannas och bifogas den digitala ansökan. Undantagsvis kan bilaga och aktuellt intyg skickas per post till nedanstående adress.

Länk till blankett “Ansökan om bidrag till barn och ungdomar med sjukdom eller funktionsnedsättning”.

Ansökan skall senast 10 mars insändas till:
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond
c/o SEB Stiftelser
GÖH 420
405 04 Göteborg.

Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Frågor av teknisk karaktär kan ställas till teknik@pettersilfverskioldsminnesfond.se

Att söka bidrag för organisationer

Bidrag kan sökas av organisationer, föreningar och grupper av barn och ungdomar som faller inom stiftelsens ändamål.

Ansökan av medel görs digitalt via stiftelsens ansökningsportal.

Ansökningsperioden är 1 januari till och med 10e mars. Ansökningsperioden stängs kl 23:59 den 10e mars. Du kommer därefter inte att kunna skicka in ansökan oavsett om den är påbörjad eller inte.

Länk till stiftelsens ansökningssystem.

Frågor av teknisk karaktär kan ställas till teknik@pettersilfverskioldsminnesfond.se

Utbetalning av medel sker i maj månad. Besked om beviljade medel skickas via e-post.

Stiftelsen behandlar uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Att söka bidrag för forskning

Forskningsanslag
Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med medfödd eller tidigt förvärvad sjukdom eller skada som medför långvarig funktionsnedsättning. Stiftelsen prioriterar klinisk patientnära forskning.

Forskningsanslag förvaltas av institution eller arbetsgivare. Anslag ur fonden kan utgå med högst 50 000 kr.

Efter slutförd användning av beviljade medel förväntar sig Minnesfonden en enkel redogörelse för hur medlen disponerats.

Forskarstipendium
Stipendium utbetalas direkt till sökande och är avsett för mottagarens friställning från tjänst och till förkovran inom forskningsområdet. Stipendium är icke skattepliktig inkomst, det är ej pensionsgrundande och ger ej underlag för beräkning av social trygghetsförsäkring. Beloppet år 2014 var 15 000 kr för icke disputerad och 30 000 kr för disputerad. Ansökan kan avse en eller flera stipendiemånader.

Efter slutförd användning av beviljade medel förväntar sig Minnesfonden en enkel redogörelse för hur medlen disponerats.

Deltagande i konferens, symposium eller annan vetenskaplig sammankomst
Bidrag kan ges till deltagande i sammankomst av högt internationellt värde. Företräde ges till sökande som skall presentera egna forskningsresultat eller erfarenheter.

Ansökan skall innehålla uppgifter om budget för att sökanden skall kunna deltaga, om anslag söks från annat håll och kopia av abstract eller motsvarande för den planerade presentationen.

Arrangerande av konferens/kongress eller annan vetenskaplig sammankomst
Bidrag kan lämnas till arrangerande av konferens eller kongress rörande barn och ungdom enligt ovan nämnda områden.

Arrangören ska utgöras av forskargrupp eller motsvarande som är verksam i Göteborg eller Bohuslän

Ansökan ska innehålla uppgifter om avsedd målgrupp, budget, finansiering av sammankomsten och ansökt belopp. Bidrag kan högst uppgå till 50 000 kr.

Minnesfondens namn ska framgå i konferenshandlingarna.

För att ansökan skall beaktas måste formuläret vara ifyllt i sin helhet. Ansökan skall ha inkommit senast den 10 mars. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Digitalt ansökningsförfarande
Ansökan av anslag/stipendium görs digitalt via stiftelsens ansökningsportal.

Följande uppgifter är obligatoriska och en förutsättning för att ansökan skall behandlas:
      1. Forskningsplan/projektplan
      2. Kostnadskalkyl för aktuellt projekt. Kostnadskalkyl skall innehålla uppgifter om personal, utrustning, drift, resor och andra kostnader.

Ansökningsperioden stängs kl. 23:59 den 10 mars och du kommer därefter inte att kunna skicka in ansökan oavsett om den är påbörjad eller inte.

Länk till stiftelsens ansökningssystem. 

Frågor av teknisk karaktär kan ställas till teknik@pettersilfverskioldsminnesfond.se

Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad. Beslut om utdelning av medel kan inte överklagas. Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.

Stiftelsen behandlar uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen GDPR.