Att söka bidrag

Att söka bidrag till barn och ungdomar

Bidrag kan sökas av barn och ungdomar med sjukdom eller funktionsnedsättning som är under 25 år och bor i Göteborg eller Bohuslän.

Till barn och ungdomar ges antingen 5 000 kr eller 2 500 kr till vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder. Bidrag utgår inte till ändamål som regelmässigt tillgodoses av allmänna medel.

Bidrag lämnas som regel högst 3 gånger till samma barn/ungdom.

Blankett ”Ansökan om bidrag till barn och ungdomar med sjukdom/funktionsnedsättning

Ansökan skall senast den 10 mars insändas till stiftelsens sekreterare. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Att söka bidrag för grupper

Bidrag kan sökas av grupper av barn som faller inom stiftelsens ändamål.

Ansökan av medel till grupper/föreningar görs digitalt via stiftelsens ansökningsportal.

Ansökningsperioden är 1 januari till och med 10 mars. Ansökningsperioden stängs kl 23:59 den 10 mars. Du kommer därefter inte att kunna skicka in ansökan oavsett om den är påbörjad eller inte.

Här finns ett exempel på hur en ansökan kan se ut.

Här kan du ladda hem en blankett för digital signering.

Länk till stiftelsens ansökningssystem.

Frågor av teknisk karaktär kan ställas till teknik@pettersilfverskioldsminnesfond.se

Utbetalning av medel sker i maj månad. Besked om beviljade medel för grupper/föreningar skickas via mail.

Stiftelsen behandlar uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Att söka bidrag för forskning

Forskningsanslag
Stiftelsen kan lämna anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning. Stiftelsen prioriterar klinisk patientnära forskning.

Forskningsanslag förvaltas av institution eller arbetsgivare. Anslag ur fonden kan utgå med högst 50 000 kr.

Efter slutförd användning av beviljade medel förväntar sig Minnesfonden en enkel redogörelse för hur medlen disponerats.

Forskarstipendium
Stipendium utbetalas direkt till sökande och är avsett för mottagarens friställning från tjänst och till förkovran inom forskningsområdet. Stipendium är icke skattepliktig inkomst, det är ej pensionsgrundande och ger ej underlag för beräkning av social trygghetsförsäkring. Beloppet år 2014 var 15 000 kr för icke disputerad och 30 000 kr för disputerad. Ansökan kan avse en eller flera stipendiemånader.

Efter slutförd användning av beviljade medel förväntar sig Minnesfonden en enkel redogörelse för hur medlen disponerats.

Deltagande i konferens, symposium eller annan vetenskaplig sammankomst
Bidrag kan ges till deltagande i sammankomst av högt internationellt värde. Företräde ges till sökande som skall presentera egna forskningsresultat eller erfarenheter.

Ansökan skall innehålla uppgifter om budget för att sökanden skall kunna deltaga, om anslag söks från annat håll och kopia av abstract eller motsvarande för den planerade presentationen.

Arrangerande av konferens/kongress eller annan vetenskaplig sammankomst
Bidrag kan lämnas till arrangerande av konferens/kongress rörande barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.

Arrangören ska utgöras av forskargrupp eller motsvarande som är verksam i Göteborg eller Bohuslän

Ansökan ska innehålla uppgifter om avsedd målgrupp, budget, finansiering av sammankomsten och ansökt belopp. Bidrag kan högst uppgå till 50 000 kr.

Minnesfondens namn ska framgå i konferenshandlingarna.

För att ansökan skall beaktas måste formuläret vara ifyllt i sin helhet. Ansökan skall ha inkommit senast den 10 mars. Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad.

Digitalt ansökningsförfarande
Ansökan av anslag/stipendium görs digitalt via stiftelsens ansökningsportal. Använd separat blankett för signering som skannas som PDF och bifogas som bilaga i den elektroniska ansökan.

Följande uppgifter är obligatoriska och en förutsättning för att ansökan skall behandlas:
      1. Forskningsplan/projektplan
      2. Kostnadskalkyl för aktuellt projekt. Kostnadskalkyl skall innehålla uppgifter om personal, utrustning, drift, resor och andra kostnader.

Ansökningsperioden stängs kl. 23:59 den 10 mars och du kommer därefter inte att kunna skicka in ansökan oavsett om den är påbörjad eller inte.

Här kan du ladda hem blankett för digital signering.

Länk till stiftelsens ansökningssystem. 

Frågor av teknisk karaktär kan ställas till teknik@pettersilfverskioldsminnesfond.se

Utdelning av bidrag beräknas ske under maj månad. Beslut om utdelning av medel kan inte överklagas. Av det för utdelning tillgängliga beloppet utdelas 2/3 som bidrag till barn och ungdomar, samt 1/3 till forskning.

Stiftelsen behandlar uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen GDPR.