Stiftelsens historia

Bakgrund

Petter Silfverskiöld föddes 1854-06-12 och dog 1940. Han arbetade som läkare i Göteborg.

1890 startade Petter Silfverskiöld verksamheten med vård av skrofulösa barn. Från början hyrde man en mindre fiskarstuga på Styrsö och där vårdades 21 patienter under sommarmånaderna. I maj 1891 startades ”Föreningen av vård av skrofulösa barn”. Genom en donation kunde man köpa en tomt och senare bygga ett hus ”Havskuranstalten för skrofulösa barn”, sedermera Styrsö kustsanatorium. Från år 1908 hade man, sedan en större tillbyggnad uppförts, verksamhet även under vintermånaderna. Under sommaren mottogs 175 patienter och under vintern 103. År 1916 hade donationen vuxit till 338 080:13.  Han stiftade även alkoholistanstalten Solvik, där han var läkare 1908-17.

I en levnadsbeskrivning om Ewert Taube står det: Ewert Taube föddes den 12 mars 1890 kl. 05 på morgonen, dödfödd, men när dr Petter Silfverskiöld skulle konstatera dödsfallet nöjde han sig inte därmed utan satte liv i Ewert.

På Styrsö har man 1976 uppkallat en väg ”Peter Silfverskiölds Väg”. Han räknades som en av de mest framstående personerna inom ”Sällskapet Arbores” där han var ordförande 1899-1909.

Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

1979 medgav regeringen (soc. minister Hedda Lindahl) att Föreningen Styrsö Kustsanatorium upplöses och att föreningens tillgångar förs över till en stiftelse ”Petter Silfverskiölds minnesfond”. Utöver föreningens tillgångar skall fonder som föreningen förvaltar ingå i den nya stiftelsen, vidare skall två fonder som Göteborgs kommunstyrelse förvaltar ingå. En särskild donationsbok upprättades. Donationshandlingarna förvaras på Göteborgs stadsarkiv.

1980-02-14 beslöt kammarkollegiet att utfärda stadgar för stiftelsen.

1980-08-26 hölls första styrelsesammanträdet under ordförandeskap av Sjökapten Hans Hansson.

 

Mellan åren 1980 och 2017 har fonden fått 6 938 ansökningar om bidrag till barn och ungdom varav 4 188 har beviljats med sammanlagt 16 540 500 kr. 

Från grupper och föreningar har 790 ansökningar inkommit varav sammanlagt 499 beviljats 6 521 500 kr.

Forskning har fått 652 ansökningar varav 391 har beviljats 8 491 200 kr.

 

2018 delade fonden ut ca 1 040 000 kronor fördelat på:

  • bidrag till barn/ungdom beviljades 84 av 102 inkomna ansökningar, 415 000 kr.
  • grupper/föreningar beviljades 19 av 23 inkomna ansökningar, 256 000 kr.
  • forskningsanslag/stipendium/resebidrag beviljades 18 av 43 inkomna ansökningar, 369 000 kr.

Bild: Från Riksarkivet, Landsarkivet Göteborg